Công khai 2020

Quyết định ban hành quy chế công khai

 

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT BẮC SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …./QĐ-THPTBS

Phổ Yên, ngày 01  tháng 9  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế công khai trong nhà trường

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT BẮC SƠN

 

- Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

- Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

          - Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ Điều lệ trường THCS; THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT- BGD&ĐT ngày 28/3/201.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế công khai trong nhà trường của Trường THPT Bắc Sơn;

Điều 2. Văn phòng nhà trường, các tổ trưởng chuyên môn, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường THPT Bắc Sơn có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Quy chế công khai này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Niêm yết TB GV&HS;

- Website thpt-bacsonthainguyen.edu.vn;

- Lưu VT.

 

 

            Ngô Văn Dương

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Hôm qua : 13
Tháng 12 : 183
Năm 2021 : 14.798