CÔNG KHAI DỰ TOÁN, QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đơn vị: THPT Bắc Sơn    
Chương: 422    
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI  DỰ TOÁN, QUYẾT TOÁN  THU - CHI
NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2020
        ĐVT: đồng 
Số TT Chỉ tiêuDự toán được giao  Báo cáo quyết toánQtoán đã duyệtGhi chú
AThu B  C  D  E 
ITổng số thu                     -     1,107,886,000  1,107,886,000                     -  
1Học phí      370,195,000     370,195,000 
2Trông gữ xe        31,260,000       31,260,000 
3Dạy thêm      706,431,000     706,431,000 
4 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)    
5Thu sự nghiệp khác                       -                        -    
IISố thu nộp NSNN        17,253,180       17,253,180 
1Phí, lệ phí                      -                        -    
2Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ                     -          17,253,180       17,253,180 
 Trông gữ xe          3,126,000         3,126,000 
 Dạy thêm        14,127,180       14,127,180 
3  Hoạt động sự nghiệp khác                       -                        -    
IIISố được để lại chi theo chế độ                     -     1,090,632,820  1,090,632,820                     -  
1 Phí, lệ phí                     -                        -                        -    
2Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ                     -     1,090,632,820  1,090,632,820 
 Học phí      370,195,000     370,195,000 
 Trông gữ xe        28,134,000       28,134,000 
 Dạy thêm      692,303,820     692,303,820 
3 Thu viện trợ                     -                        -                        -    
4Hoạt động sự nghiệp khác                      -                        -                        -    
BChi ngân sách nhà nước 6,686,000,000  6,649,280,000  6,649,280,000 Tự chủ 
ILoại 490, khoản 494                      -                        -    
1  Chi thanh toán cá nhân   6,189,550,011  6,189,550,011 
2  Chi nghiệp vụ chuyên môn      296,112,400     296,112,400 
3  Chi mua sắm, sửa chữa lớn                      -                        -    
4  Chi khác      163,617,589     163,617,589 
IILoại 490, khoản 494                      -                        -    
CDự toán chi nguồn khác (nếu có) 2,216,690,000  2,151,368,864  2,151,368,864 Ko tự chủ 
1  Chi thanh toán cá nhân      247,387,564     247,387,564 
2  Chi nghiệp vụ chuyên môn        30,205,000       30,205,000 
3  Chi mua sắm, sửa chữa lớn    
4  Chi khác   1,873,776,300  1,873,776,300 
      
    Ngày 15 tháng 04 năm 2021
             Kế toán   Thủ trưởng đơn vị 
      
      
      
 Triệu Thị Thu Hồng  Ngô Văn Dương 
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 46
Tháng 01 : 1.788
Năm 2022 : 1.788