Đề kiểm tra học kì i môn: toán khối 11

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Chủ đề

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Phương trình lượng giác

1

1,0

1

1,0

1

1,0

1

3,0

Tổ hợp xác suất

 

2

              2,0

 

2

2,0

Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân

 

1

1,0

 

1

1,0

Phép biến hình

 

2

2,0

 

2

2,0

Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

 

1

1,0

1

         1,0

2

         2,0

Tổng

1

         1,0

7

7.0

2

2,0

10

10

BẢNG MÔ TẢ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÂU HỎI, BÀI TẬP

Chủ đề 1 Phương trình lượng giác 1 câu 3 ý

Chủ đề 2 Tổ hợp xác suất 1 câu 2 ý

Chủ đề 3 Cấp số cộng 1 câu 1 ý.

Chủ đề 4 phép biến hình 1 câu 2 ý

Chủ đề 5 đại cương về đường thẳng và mặt phẳng1 câu 2 ý.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT BẮC SƠN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ  I

MÔN: TOÁN KHỐI 11 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)

NĂM HỌC:  2011 – 2012

 (Thời gian: 90 phút- không kể thời gian giao đề)

 

ĐỀ 1

 

Bài 1(3 điểm):  Giải phương trình:

a, sin(3x – 450) = 1

b, 3tan2x – 2tanx = 8

     c,  sinx – sin3x + sin 5x = 0,5

Bài 2(2điểm): 

a, Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 5 biết số đó có bốn chữ số khác nhau.

b, Gieo 1 con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Tìm xác suất sao cho tổng số chấm ở hai lần gieo là 9

Bài 3(1 điểm):      Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng biết:

Bài 4(2 điểm):               

Tìm ảnh của điểm A(1;3) và đường thẳng d có phương trình 2x – 3y = 6 qua phép tịnh tiến theo véc tơ  = (1; - 2)

Bài 5(2 điểm): 

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình thang vuông đỉnh A và D. M là trung điểm của SC.

a, Tìm giao tuyến của (ADM) và  (SCB)

b, Gọi H là giao điểm của (ADM) và SB. Tìm giao điểm của CH và (SAD)

 

 

-----------Hết----------

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm!

 

 

 

 


SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT BẮC SƠN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ  I

MÔN: TOÁN KHỐI 11 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)

NĂM HỌC:  2011 – 2012

 (Thời gian: 90 phút- không kể thời gian giao đề)

 

ĐỀ 2

 

Bài 1(3 điểm):  Giải phương trình:

a, cos(2x – 600) = 1

b, 3sin2x – 2sinx = 5

     c,  cosx + cos3x + cos5x = 0,5

Bài 2(2điểm): 

a, Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau biết chữ số hàng đơn vị chia hết cho 3.

b, Gieo 2 con súc sắc cân đối và đồng chất. Tìm xác suất sau cho tổng số chấm xuất hiện là 7

Bài 3(1 điểm):   Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng biết:

Bài 4(2 điểm): 

Tìm ảnh của điểm A(1;- 3) và đường thẳng d có phương trình 2x + 3y = 6 qua phép tịnh tiến theo véc tơ  = (-1; 2)

Bài 5(2 điểm): 

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình thang vuông đỉnh A và B. M là trung điểm của SC.

a, Tìm giao điểm của (ABM) và  SD

b, Tìm giao tuyến của (BDM) và (SAD).

 

 

-----------Hết----------

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm!ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI 11

ĐỀ 1

Bài

Mục

Nội dung

Thang điểm

1

a

 sin(3x – 450) = 1 <=><=> x  = 450 + k 1200 , kÎZ

1

b

3tan2x – 2tanx = 8

đặt tanx = t ta có phương trình 3t2 – 2t = 8 <=> t = 2 hoặc t =

với t = 2 => tanx = 2 => x = arctan2 + kp, k ÎZ

Với t =  => tanx =  => x = - arctan+ kp, kÎZ

1

c

sinx – sin3x + sin 5x = 0,5  (*)

 ta thấy sin2x = 0 không thỏa mãn (*) nên nhân cả hai vế với 2sin2x ta có:

       2sinx.sin2x – 2sin2x.sin3x +2sin2x.sin5x = sin2x

<=> cosx – cos3x – (cosx – cos5x) + cos3x – cos7x = sin 2x

<=> cos5x – cos7x = sin2x

<=> 2sinx.sin6x = 2sinx.cosx (do sinx = 0 không thỏa mãn (*))

0,5

<=> sin6x = cosx <=> sin6x = sin( - x)

<=><=>   (kÎZ)

0,5

2

a

Số cần lập có dạng:

Vì    5 nên d bằng 5 hoặc bằng 0

0,25

Với d = 0 ta có a có 7 cách chọn; b có 6 cách chọn; c có 5 cách chọn nên có 210 số

0,25

Với d = 5 ta có a có 6 cách chọn; b có 6 cách chọn; c có 5 cách chọn nên có 180 số

0,25

Vậy lập được tổng số  390 số

0,25

b

W =  {(a,b) \ a, b = 1,2,3,4,5,6}    Nên n(W) = 36

0,5

A = {(3;6); (6;3); (4:5);(5:4)} nên n(A) = 4

Vậy P(A) =

0,5

3

 <=> <=>

1

4

Gọi A’ là ảnh của A qua phép tịnh tiến ta có: A’ (2;1)

0,5

Ta có M (0; - 2) thuộc đường thẳng d

0,5

Gọi M’ là ảnh của M qua phép tịnh tiến. ta có M’ (1;- 4)

0,5

ảnh của đường thẳng d là đường thẳng d’ qua M’ song song với d và có phương trình là: 2(x – 1) – 3(y +4) = 0 <=> 2x – 3y – 14 = 0

0,5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


0,5

a

nối AD cắt BC tại I nối IM ta có giao tuyến của (ADM) và  (SCB) là IM

0, 75

b

ta có H là giao của MI và SB; Nối CH cắt SI tại K ta có K là giao của CH và (SAD)

0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ 2

Bài

Mục

Nội dung

Thang điểm

1

a

cos(2x – 600) = 1

 <=><=> x  = 300 + k.1800 , kÎZ

1

b

 3sin2x – 2sinx = 5

đặt sinx = t ( - 1≤ t ≤ 1)

ta có phương trình 3t2 – 2t = 5 <=> t = - 1 hoặc t = (loại)

với t = - 1  => sinx = - 1  => x =  + k2p, k ÎZ

1

c

    cosx + cos3x + cos5x = 0,5(*)

ta thấy sinx = 0 không thỏa mãn (*) nên nhân cả hai vế với 2sinx ta có:

       2sinx.cosx + 2sinx.cos3x +2sinx.cos5x = sinx

<=> sin2x + sin4x – sin2x + sin 6x – sin 4x = sin x

0,5

<=> sin6x = sinx

<=><=>   (kÎZ)

0,5

2

a

Số cần lập có dạng:

Vì  d  3 nên d bằng 0, 3 hoặc bằng 6

0,25

Với d = 0 ta có a có 7 cách chọn; b có 6 cách chọn; c có 5 cách chọn nên có 210 số

0,25

Với d = 3 hoặc 6  ta có d có 2 cách chọn; a có 6 cách chọn; b có 6 cách chọn; c có 5 cách chọn nên có 360 số

0,25

Vậy lập được tổng số  570 số

0,25

b

W =  {(a,b) \ a, b = 1,2,3,4,5,6}    Nên n(W) = 36

0,5

A = {(1;6); (6;1); (4:3);(3:4); (2;5); (5;2)} nên n(A) = 6

Vậy P(A) =

0,5

3

 <=> <=>

1

4

Gọi A’ là ảnh của A qua phép tịnh tiến ta có: A’ (0;- 1)

0,5

Ta có M (0; 2) thuộc đường thẳng d

0,5

Gọi M’ là ảnh của M qua phép tịnh tiến. ta có M’ (- 1; 4)

0,5

ảnh của đường thẳng d là đường thẳng d’ qua M’ song song với d và có phương trình là: 2(x + 1) + 3(y – 4) = 0 <=> 2x + 3y – 10 = 0

0,5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

a

nối AB cắt DC tại I, nối IM cắt SD tại N ta có N là Giao điểm của SD và (ABM)

0, 75

b

ta có J là giao của MD và SI; Nối SA cắt BI tại K ta có DK là giao của (BDM) và (SAD)

0,75

 

 

 

-----------Hết----------

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm!Nguồn: thptbacson.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 46
Tháng 01 : 1.789
Năm 2022 : 1.789