Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT BẮC SƠN

 

Số: 135/KH-THPTBS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

Bắc Sơn, ngày 15 tháng 08 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tuyển dụng viên chức năm 2017

   
 

 

I. Các căn cứ xây dựng kế hoạch

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 163/2010/TTLT-BNV ngày 20/10/2010 của liên Bộ tài chính; Nội vụ  Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 07/01/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan đơn vị  thuộc tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ hướng dẫn Số 834/HD-SGDĐTcủa sở GD & ĐT Thái Nguyên ngày 24 tháng 6 năm 2016 về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại cơ sở giáo dục trực thuộc Sở G&ĐT.

Căn cứ quyết định giao chỉ tiêu biên chế năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên.

II. Mục đích, yêu cầu

Tuyển dụng đội ngũ cán bộ, viên chức có phẩm chất, đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn vững vàng, có năng lực sư phạm, tận tụy với nghề nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học

-Tuyển dụng viên chức năm 2017 nhằm đảm bảo đủ biên chế theo quy định, cho các bộ môn, đáp ứng được yêu cầu của công tác dạy và học.

III. Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017:

- Biên chế giao năm 2017: 71

- Biên chế sự nghiệp hiện sử dụng : 70

- Biên chế thực tế hiện có: 69

- Biên chế đề nghị tuyển: 01

- Cụ thể :

+ Tuyển giáo viên : 01 ( Hóa học : 1; )

IV. Quy định về tuyển dụng viên chức năm 2017

1. Hình thức tuyển dụng giáo viên:

 Đối với tuyển giáo viên: Thi tuyển theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ.

2. Phân cấp tuyển dụng: Thực hiện theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 07/01/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên; mỗi trường THPT thành lập một Hội đồng tuyển dụng theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.

3. Các bài thi đối với thi tuyển

Nội dung và hình thức các bài thi như sau:

3.1. Các bài thi điều kiện:

Bài thi 1: Thi ngoại ngữ:

- Hình thức thi: Thi viết, thời gian thi 60 phút.

- Nội dung và kiến thức: Ở trình độ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Bài thi  2: Thi tin học văn phòng:

- Hình thức thi: Thi thực hành trên máy tính, thời gian thi 30 phút.

- Nội dung và kiến thức: Ở trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3.2. Các bài thi tính điểm tuyển dụng

Bài thi 3: Thi kiến thức chung (hệ số 1)

- Hình thức thi: Thi viết, thời gian thi 120 phút.

- Nội dung thi: về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành GD&ĐT.

 Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo đáp ứng CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” được thông qua tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đạo đức nhà giáo.

Bài thi 4: Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành phần 1 (hệ số 1):

- Hình thức thi: Thi viết, thời gian thi 180 phút.

- Nội dung thi: Về chuyên môn trong chương trình cấp học phù hợp với vị trí tuyển dụng.

Bài thi 5. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành phần 2 (hệ số 2):

- Hình thức thi: Thực hành giảng 01 tiết, thời gian 45 phút.

- Nội dung bài giảng: Trong chương trình cấp học phù hợp với vị trí tuyển dụng, theo tiến độ chương trình tại thời điểm tuyển dụng.

4. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

4.1. Về Quốc tịch: Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

4.2. Về tuổi đời : Đủ từ 18 tuổi trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ);

4.3. Có đơn đăng ký dự tuyển;

4.4. Có bản sơ yếu lý lịch rõ ràng;

4.5. Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

4.6. Điều kiện về chuyên môn:

Đối với tuyển giáo viên : Yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm chính quy. Những người có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm không phải hệ đào tạo giáo viên dạy cấp trung học phổ thông thì không được nộp hồ sơ dự tuyển.

Lưu ý : Không tuyển những người đang trong thời gian bị kỷ luật, người đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Những người vi phạm hợp đồng lao động (vi phạm kỷ luật lao động hoặc tự ý bỏ việc trong các cơ quan đơn vị Nhà nước).

5. Hồ sơ của người đăng ký tuyển dụng

* Hồ sơ dự tuyển Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 1 Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ )

b) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao các văn bng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu ca vị trí dự tuyn, được quan có thm quyền chứng thực.

d) Giy chng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do quan y tế đủ điều kiện được khám sức khe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

e) Giy chứng nhận thuộc đi tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được quan, tchức có thm quyền chứng thực.

6. Quy chế thi tuyển

Áp dụng Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ.

7. Kinh phí cho tuyển dụng

Việc thu, nộp và quản lý sử dụng phí tuyển dụng thực hiện theo Thông tư số 163/2010/ TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của liên Bộ Tài chính, Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển.

Mức thu phí: 260.000 đồng/1 người dự tuyển.

V. Kế hoạch cụ thể triển khai tuyển dụng

1. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng của nhà trường :

1.1. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, duyệt sở nội vụ, báo cáo sở GD-ĐT: Trước ngày 16/8/2017

1.2. Thông báo tuyển dụng: Trước ngày 21/8/2017.

1.3. Thời gian thu nhận hồ sơ: Từ 7 giờ 30 ngày 21/08/2017 đến 17 giờ  ngày 13/9/2017 (Vào các giờ hành chính, trừ ngày CN)

1.4. Địa điểm thu nhận hồ sơ: Phòng Kế toán – Tổ chức trường THPT Bắc Sơn ( Người nhận: Triệu Thị Thu Hồng  - Số điện thoại liên hệ: 01253462550)

2. Thành lập Hội đồng tuyển dụng và các Ban giúp việc, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Hội đồng, tổ chức và chuẩn bị các điều kiện cho công tác thi, xét tuyển

 Số lượng và thành phần thành viên trong Hội đồng  tuyển dụng viên chức và các Ban giúp việc thực hiện theo quy định (tại Điều 6 Nghị định số 29/2012/NĐ- CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ; Điều 22, Điều 23 của Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội Vụ);

3.  Thời gian tổ chức thi:

- Ngày 14/9/2017: Thông báo danh sách thí sinh dự tuyển.

- Ngày 25/9/2017: 14 giờ 00 tập trung thí sinh dự tuyển. Địa điểm: Phòng hội đồng nhà trường.

-  Ngày 30/09/2017:

 + 7giờ 30 phút: Khai mạc kỳ thi

 + Sáng 8 giờ 15 đến 9 giờ 15 phút: Thi bài số 1( tiếng Anh)

 + Chiều 14 giờ  đến 14 giờ 30 phút: Thi  bài số 2 (Tin học).

- Chiều 30/09/2017: Chấm bài thi thứ nhất (tiếng Anh). Chấm bài thi số 2 thực hành tin học sau khi thí sinh làm bài xong trên máy.

- Sáng 02/10/2017: Công bố kết quả thi tiếng Anh, Tin học.

- Từ  02/10 đến 17giờ 00 ngày 11/10/2017: Nhận đơn phúc khảo bài thi thứ nhất (nếu có).

- Ngày 12/10 /2017: Chấm phúc khảo bài thi tiếng Anh (nếu có).

- Ngày 13/10/2017: 7 giờ 30 phút:  thi bài thi thứ 3 (bài viết kiến thức chung) .

- Từ chiều ngày 13/10/2017 đến ngày 14/10/2017: Chấm bài thi kiến kiến thức chung.

- Ngày 20/10/2017:  

+ Sáng: 7giờ 30: thi bài thi số 4 chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành phần 1.

10 giờ 30: Bốc thăm bài thi số 5 sau khi kết thúc bài thi số 4.

+ Chiều 14 giờ: Chấm bài thi số 4 chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành phần 1 .

- Từ ngày 21/10 đến ngày 22/10/2017: Thi bài thi số 5 chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành phần 2.

- Ngày 23/10/2017: Tổng hợp kết quả thi và niêm yết kết quả các bài thi theo quy định.

- Từ ngày 23/10 đến 17giờ 00 ngày 02/11/2017: Nhận đơn phúc khảo bài thi số 3 và bài thi số 4 (nếu có).

- Từ ngày 03/11/2017: Chấm phúc khảo bài thi số 3 và bài thi số 4 (nếu có).

- Ngày 04/11/2017: Công bố kết quả sau phúc khảo.

- Ngày 10/11/2017: Báo cáo kết quả trúng tuyển với Sở Nội vụ và Sở Giáo dục &Đào tạo.

- Ngày 15/11/2017: Thông báo kết quả trúng tuyển theo quy định.

- Ngày 17/11/2017: Thu hồ sơ gốc của người trúng tuyển

- Ngày 01/12/2017: Ra quyết định tuyển dụng

       Ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi, xét tuyển viên chức

Thực hiện theo Điều 9, 10 Mục 2, Chương 2, Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 : Đối với thi tuyển giáo viên.

Trong qua trình thực hiện tuyển dụng viên chức năm 2017, nếu có vướng mắc đề nghị các thí sinh gặp trực tiếp Hội đồng tuyển dụng của nhà trường để xem xét, giải quyết (Phòng Kế toán - Tổ chức ).

 

Nơi nhận:

  • Sở Nội vụ
  • GD&ĐT
  • BGH
  • Lưu TC, VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Ngô Văn Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT BẮC SƠN

 

CÁC HOẠT ĐỘNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2017

TẠI TRƯỜNG THPT BẮC SƠN

 

TT

Nội dung hoạt động

Thời gian

Địa điểm

1

Đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017

 

Ngày 16/8/2017

Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên

2

Thông báo tuyển dụng trên Báo Thái Nguyên (sau khi có thẩm định)

Đăng báo Thái Nguyên

từ 16/8/2017

Báo Thái Nguyên

3

Nhận hồ tuyển dụng

Từ ngày 21/8 đến 13/9/2017

Phòng Kế toán - Tổ chức

4

Tổng hợp danh sách người đủ điều kiện dự tuyển dụng

Ngày 14/9/2017

Trường THPT Bắc Sơn

5

Niêm yết danh sách người đủ điều kiện dự tuyển tại đơn vị

Ngày 14/9/2017

Trường THPT Bắc Sơn/

6

Thành lập Hội đồng và các Ban giúp việc

Ngày 15/9/2017

Trường THPT Bắc Sơn

7

Họp Hội đồng tuyển dụng, phân công nhiệm vụ cho các thành viên

Ngày 20/9/2017

Chủ tịch

Hội đồng

8

Tập trung các thí sinh tham gia dự tuyển: Triển khai Quy chế và các điều kiện tuyển dụng

Ngày 25/09/2017

Hội đồng

tuyển dụng

9

 

Niêm yết danh sách thi sinh dự thi, SBD, sơ đồ phòng thi...

Ngày 25/09/2017

Hội đồng tuyển dụng

10

 

Tổ chức thi tuyển

Từ ngày 30/09/ 2017 đến 23/10/2017

Hội đồng tuyển dụng

 

11

Khai mạc thi : 7.30

Thi Bài thi số 1: 8.15 - 9.15

Thi bài thi số 2: 14h - 14.30

Chấm thi bài thi số 1, số 2: 14h30

 

Ngày 30/09/2017

Hội đồng tuyển dụng

 

12

Công bố kết quả điểm thi bài thi số 1 và bài thi số 2:

Ngày 02/10/2017

Hội đồng tuyển dụng

13

Nhận đơn phúc khảo bài thi số 1

ngày 02/10 – ngày 11/10/2017

Hội đồng tuyển dụng

14

Chấm phúc khảo bài thi số 1 tiếng anh (nếu có)

Ngày 12/10/2017

Hội đồng tuyển dụng

 

14

Thi bài thi số 3: 7.30

Chấm bài thi số 3: 14h

Ngày 13/10/2017

Hội đồng tuyển dụng

 

15

Thi bài thi số 4 về chuyên môn, nghiệp vụ theo chuyên ngành phần 1: 7.30

Chấm bài thi số 4: 14h

Ngày 20/10/2017

Hội đồng tuyển dụng

16

Thi bài thi số 5 chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành phần 2

 

Từ ngày 21 - 22/10/2017

Hội đồng tuyển dụng

17

Tổng hợp kết quả thi và niêm yết kết quả thi theo quy định

Ngày 23/10/2017

Hội đồng tuyển dụng

18

Nhận đơn phúc khảo bài thi số 3 và bài thi số 4 (nếu có)

Từ ngày 23/10 đến 02/11/2017

Hội đồng tuyển dụng

19

Chấm phúc khảo bài thi Số 3 và số 4 (nếu có)

Ngày 03/11/2017

Hội đồng tuyển dụng

20

Công bố kết quả phúc khảo.

Ngày 04/11/2017

Hội đồng tuyển dụng

21

Báo cáo kết quả trúng tuyển với sở Nội vụ và Sở GD-ĐT Thái Nguyên

Ngày 10/11/2017

-Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên

- Sở GD-ĐT Thái Nguyên

22

Thông báo kết quả trúng tuyển theo quy định

Ngày 15/11/2017

Bảng thông báo của trường

23

Thu Hồ sơ gốc của người trúng tuyển

Từ ngày 17/11/2017

Phòng Kế toán tổ chức

24

Ra quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển

Ngày 01/12/2017

Hiệu trưởng

                                                                                                                                   

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

 

 

 

 

Triệu Thị Thu Hồng

Ngày 15 tháng 8 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Ngô Văn Dương

 

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 29
Hôm qua : 53
Tháng 07 : 82
Năm 2022 : 137.708