Công khai 2020

Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Tài liệu đính kèm: Tải về
 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
TRƯỜNG THPT BẮC SƠN 
 Chương: 422 
DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ- … ngày…/…/….của…. )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
  Đvt: Triệu đồng
Số
TT 
Nội dungDự toán được giao
ITổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 
1 Số thu phí, lệ phí 
1.1Lệ phí0
 Học phí0
 Trông xe0
 Dạy thêm học thêm0
1.2Ngân sách nhà nước cấp114,690
 Nguồn tự chủ0
 Không tự chủ114,690
2Chi từ nguồn thu phí được để lại0
2.1Chi sự nghiệp GDĐT0
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên0
bKinh phí nhiệm vụ không thường xuyên0
2.2Chi quản lý hành chính0
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0
bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN0
3.1Lệ phí0
 Học phí0
 Trông xe0
 Dạy thêm học thêm0
3.2Ngân sách nhà nước cấp0
IIDự toán chi ngân sách nhà nước114,690.0
1Chi quản lý hành chính114,690.0
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0.0
1.2Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 114,690
2Nghiên cứu khoa học0
2.1Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ0
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia0
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ0
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở0
2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng0
   
  Ngày 15 tháng 08 năm 2020
  Thủ trưởng đơn vị
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 32
Hôm qua : 335
Tháng 09 : 1.826
Năm 2021 : 11.152