KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN LẠI TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

 

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT BẮC SƠN

Số: 24/KH-THPTBS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bắc Sơn, ngày 28 tháng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

CÔNG NHẬN LẠI TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

 

 

I. Mục đích tự đánh giá

1. Xác định Trường THPT Bắc Sơn đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của nhà trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận Trường THPT Bắc Sơn đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận Trường THPT Bắc Sơn đạt chuẩn quốc gia lần thứ hai.

II. Phạm vi tự đánh giá

Đối với các trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học

Nhà trường triển khai hoạt động tự đánh giá (TĐG) được quy định tại Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở GDĐT Thái Nguyên.

III. Công cụ tự đánh giá

Công cụ TĐG là tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT và các tài liệu hướng dẫn có liên quan.

IV. Hội đồng tự đánh giá

1. Thành phần Hội đồng TĐG

Hội đồng TĐG được thành lập theo Quyết định số 19/QĐ-THPTBS ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Sơn, Hội đồng gồm có 13 thành viên (danh sách kèm theo)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Ngô Văn Dương

Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng

Chủ tịch Hội đồng

2

Triệu Hoàng Quân

Phó  hiệu trưởng

Phó chủ tịch

3

Nguyễn Quang Lanh

Phó  hiệu trưởng

Phó chủ tịch

4

Nguyễn Văn Bắc

TT tổ Văn phòng

Thành viên,

5

Phạm Lê Dung

TT tổ Văn - GDCD

Thành viên

6

Trịnh Thị Thanh Hà

TT tổ Toán

Thành viên

7

Nguyễn Văn Kiên

TT tổ Sinh – Tin – TD - QPAN

Thành viên

8

Lê Tuấn Hùng

TT tổ Lý – Hóa – Công nghệ

Thành viên

9

Hoàng Thị Thắm

TT tổ NN – Sử - Địa

Thành viên

10

Lê Văn Giang

P. Chủ tịch Công đoàn

Thành viên

11

Vũ Xuân Quyết

Bí thư Đoàn trường, Thư kí

Thành viên

12

Triệu Thị Thu Hồng

Kế toán

Thành viên

13

Đinh Công Trịnh

Thư kí HĐ, Trưởng ban TTND

Thành viên

2. Nhóm thư ký và các nhóm công tác (có danh sách kèm theo)

a) Nhóm thư ký:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Đinh Công Trịnh

Thư ký Hội đồng

Trưởng nhóm thư ký

2

Phạm Lê Dung

TT  tổ Văn - GDCD

Thành viên

3

Hà Thị Kiều Anh

TTCĐ tổ Sinh – Tin - TD

Thành viên

4

Hoàng Thị Thắm

TT tổ Sử - Địa - NN

Thành viên

5

Nguyễn Thị Trà Giang

Nhân viên TBTN

Thành viên

3. Phân công thực hiện nhiệm vụ

a) Nhóm thư ký: Thu nhập thông tin, minh chứng; Viết phiếu tự đánh giá từng tiêu chí, dự thảo báo cáo tự đánh giá. Riêng đ/c Dung, Thắm, Giang chịu trách nhiệm kiểm tra, đọc, sửa lỗi tất cả các hồ sơ liên quan đến tự đánh giá và đề nghị đánh giá ngoài.

b) Các nhóm công tác, cá nhân (có danh sách kèm theo)

- Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ từng thành viên: Thu nhập thông tin, minh chứng; Viết phiếu tự đánh giá tiêu chí; Viết dự thảo báo cáo tự đánh giá.

- Phân công các đ/c trong Ban giám hiệu:

(1)  Đ/c Ngô Văn Dương:   Hiệu trưởng:

+ Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra phiếu đánh giá tiêu chuẩn 1, 2.

+ Phân công thành viên viết dự thảo báo cáo tự đánh giá, kiểm tra thông tin: Phần I (phần chung đến mục 3). Phần II (mục A, B gồm Tiêu chuẩn 1, 2).

(2) Đ/c Triệu Hoàng Quân – Phó hiệu trưởng:

+ Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra phiếu đánh giá tiêu chuẩn 5.

+ Phân công thành viên viết dự thảo báo cáo tự đánh giá, kiểm tra thông tin: Phần I (mục 4). Phần II (tiêu chuẩn 5).

(3) Đ/c Nguyễn Quang Lanh – Phó hiệu trưởng:

+ Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra phiếu đánh giá tiêu chuẩn 3, 4.

+ Phân công thành viên viết dự thảo báo cáo tự đánh giá, kiểm tra thông tin,  phần II (tiêu chuẩn 3, 4).

+ Chịu trách nhiệm thường trực thực hiện Kế hoạch tự đánh giá; Kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch, trình Hiệu trưởng (nếu có vướng mắc). Hoàn thành toàn bộ hồ sơ để báo cáo Sở GDĐT Thái Nguyên, báo cáo Đoàn đánh giá ngoài.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Nhóm 1

Ngô Văn Dương

Hiệu trưởng

Trưởng nhóm

Phụ trách tiêu chuẩn 1

(Gồm 10 tiêu chí)

Phạm Lê Dung

TT tổ Văn - GDCD

Thành viên

Trần Quang Hiệu

PBT Đoàn trường

Thành viên

Nguyễn Văn Nội

Nhân viên Y tế

Thành viên

Lê Thị Quyên

Văn thư

Thành viên

Nhóm 2

Nguyễn Văn Kiên

TT tổ Sinh – Tin - TD

Trưởng nhóm

Phụ trách tiêu chuẩn 2

(Gồm 4 tiêu chí)

Hà Thị Kiều Anh

TTCĐ tổ Sinh – Tin - TD

Thành viên

Triệu Thị Thu Hồng

Kế toán

Thành viên

Luận Thị Bắc

TTCĐ tổ Văn - GDCD

Thành viên

Nhóm 3

Nguyễn Quang Lanh

Phó Hiệu trưởng

Trưởng nhóm

Phụ trách tiêu chuẩn 3

(Gồm 6 tiêu chí)

Nguyễn Thị Trà Giang

Nhân viên TBTN

Thành viên

Nguyễn Văn Bắc

TT tổ Văn phòng

Thành viên

Lê Văn Giang

P. Chủ tịch Công đoàn

Thành viên

Lê Minh Huy

Nhân viên thư viện

Thành viên

Nhóm 4

Triệu Hoàng Quân

Chủ tịch Công đoàn

Trưởng nhóm

Phụ trách tiêu chuẩn 4

(Gồm 2 tiêu chí)

Nguyễn Quốc Khánh

TTCĐ tổ Toán

Thành viên

Hoàng Thị Thắm

TT tổ Sử - Địa - NN

Thành viên

Vũ Xuân Quyết

PBT Đoàn trường

Thành viên

Nhóm 5

Triệu Hoàng Quân

Phó Hiệu trưởng

Trưởng nhóm

Phụ trách tiêu chuẩn 5

(Gồm 6 tiêu chí)

Đinh Công Trịnh

Thư kí Hội đồng

Thành viên

Trịnh Thị Thanh Hà

TT  tổ Toán

Thành viên

Lê Tuấn Hùng

TT tổ Lý – Hóa - CN

Thành viên

Trần Thị Ngân

TTCĐ tổ Sử-Địa-NN

Thành viên

V. Thời gian họp triển khai nhiệm vụ tự đánh giá

  1. Thời gian: Ngày 01 tháng 03 năm 2021
  2. Thành phần: Hội đồng tự đánh giá, nhóm thư ký
  3. Nội dung, chương trình tập huấn:

- Triển tóm tắt Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT và các tài liệu hướng dẫn liên quan.

- Triển khai dự thảo kế hoạch tự đánh giá.

- Hướng dẫn thu thập thông tin, mã hóa, sắp xếp minh chứng, viết phiếu tự đánh giá từng tiêu chí.

VI. Dự kiến các nguồn lực (nhân lực, tài chính) và thời điểm cần huy động (cung cấp):

- Nguồn nhân lực: Gồm có 19 đồng chí. Thời điểm huy động: từ ngày 25/2/2021 đến khi hoàn thành công tác đánh giá ngoài (tháng 6/2021).

- Nguồn kinh phí: 50.000.000đ (trích từ ngân sách chi thường xuyên).

VII. Dự kiến thuê chuyên gia tư vấn để giúp Hội đồng triển khai TĐG

Mời chuyên gia của Sở GDĐT Thái Nguyên giúp tư vấn Hội đồng tự đánh giá của Nhà trường.

Thời điểm: tháng 6/2021.

Kinh phí: Trích từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng giữa hai bên, phù hợp với khả năng kinh phí của Nhà trường và tuân theo các quy định hiện hành về tài chính của Nhà nước.

VIII. Lập Bảng danh mục mã minh chứng

Sau khi các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí; phân loại và mã hoá các minh chứng thu được. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập đượclập Bảng danh mục mã minh chứng.

Bảng danh mục mã minh chứng ( Phụ lục III của báo cáo TĐG).

IX. Thời gian và nội dung hoạt động

 

Thời gian

Nội dung hoạt động

Tháng 02

 

1. Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận dự kiến các thành viên Hội đồng TĐG và các vấn đề liên quan đến triển khai hoạt động TĐG.

2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG.

3. Dự thảo phân công nhiệm vụ, xây dựng bảng danh mục mã hóa minh chứng.

Tháng 02

 

1. Họp Hội đồng TĐG để:

- Công bố quyết định thành lập Hội đồng TĐG;

- Thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm công tác và cá nhân;

- Dự kiến mời chuyên gia tư vấn của Sở để giúp Hội đồng TĐG triển khai hoạt động TĐG;

- Dự thảo và ban hành Kế hoạch TĐG.

- Tổ chức tập huấn cho Hội đồng T ĐG, nhóm thư ký và các nhóm công tác.

2. Phổ biến Kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và các bên liên quan.

3. Các nhóm công tác, cá nhân được phân công nhiệm vụ:  Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí, xây dựng dự thảo đánh giá từng tiêu chí, dự thảo báo cáo tự đánh giá.

Tháng 03

Các nhóm công tác, cá nhân được phân công nhiệm vụ tiếp tục thu thập minh chứng hoàn thành dự thảo đánh giá từng tiêu chí, dự thảo báo cáo tự đánh giá.

Tháng 03

 

1. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện:

- Hoàn thành minh chứng còn thiếu (tiếp công việc của tuần 3)

- Hoàn thành dự thảo báo cáo tự đánh giá.

2. Mời chuyên gia về tư vấn

Tháng 04

 

1.  Họp hội đồng TĐG để:

- Thảo luận về những vấn đề phát sinh từ các minh chứng thu được, những minh chứng cần thu thập bổ sung và các vấn đề liên quan đến hoạt động TĐG (nếu có);

- Các nhóm chuyên trách, cá nhân báo cáo nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí với Hội đồng TĐG;

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của Phiếu đánh giá tiêu chí (trong đó đặc biệt chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng);

- Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu có);

- Tiếp tục hoàn thành dự thảo báo cáo TĐG.

Tháng 04

1. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện:

- Hoàn thành sắp xếp minh chứng.

- Hoàn thành viết phiếu tự đánh giá các tiêu chí và báo cáo tự đánh giá

2. Mời chuyên gia về tư vấn lần 2

Tháng 05

 

1. Họp Hội đồng TĐG để:

- Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG và các nội dung liên quan (nếu có);

- Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo TĐG;

- Thông qua báo cáo TĐG đã chỉnh sửa, bổ sung;

- Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường;

- Thu thập các ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo TĐG;

- Bổ sung và hoàn thiện báo cáo TĐG sau khi có các ý kiến góp ý;

- Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và đề xuất những kế hoạch cải tiến chất lượng (nếu có).

Thánh 05

 

1. Các thành viên của Hội đồng TĐG ký tên vào danh sách trong báo cáo TĐG. Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu và ban hành.

2. Gửi báo cáo TĐG và công văn trong đó có nội dung đã hoàn thành hoạt động TĐG cho Sở GDĐT để lấy ý kiến.

3. Chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến của Sở GDĐT (nếu có)

4. Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường).

5. Lưu trữ báo cáo TĐG, các minh chứng và các tài liệu liên quan theo quy định.

Tháng 06, 07

1. Tổ chức thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng theo từng giai đoạn.

2. Cập nhật lại báo cáo TĐG (nếu cần) trước khi thực hiện việc đăng ký ĐGN với cơ quan có thẩm quyền.

3. Báo cáo Sở GDĐT đăng ký đánh giá ngoài.

 

Nơi nhận:

- Sở GDĐT (để b/c);

- Hội đồng TĐG (để th/h);

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường (để th/h);

- Lưu: VP, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Văn Dương

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Hôm qua : 13
Tháng 12 : 182
Năm 2021 : 14.797