Quyết định về việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn, tổ văn phòng Năm học 2021-2022

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT BẮC SƠN

 

Số 228/ QĐ-THPTBS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         

Bắc Sơn ngày 01 tháng 09 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn, tổ văn phòng

Năm học 2021-2022

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT BẮC SƠN

 

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/12/2003 của Thủ tướng chính phủ về việc “ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức”;

Căn cứ quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ điều lệ trường THPT ban hành theo thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/09/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức vụ tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn, tổ văn phòng Trường THPT Bắc Sơn (Có danh sách kèm theo).

Điều 2: Các ông bà có tên trong danh sách đảm nhiệm công việc Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Sơn giao và hưởng chế độ phụ cấp từ ngày 01/09/2021.

Điều 3: Các ông bà có tên ở Điều 1 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ( báo cáo)

- Lưu KT-TCCB

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Ngô Văn Dương

 

 

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT BẮC SƠN

 

 

DANH SÁCH

TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ TỔ CHUYÊN MÔN, TỔ VĂN PHÒNG

NĂM HỌC 2021-2022

( Kèm theo quyết định số 228/QĐ-THPTBS ngày 01/09/2021)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Tổ chuyên môn

Ghi chú

1

Trịnh Thị Thanh Hà

Tổ trưởng

Tổ Toán

 

2

Phạm Lê Dung

Tổ trưởng

Tổ Văn - GDCD

 

3

Hoàng Thị Thắm

Tổ trưởng

Tổ Sử - Địa - NN

 

4

Lê Tuấn Hùng

Tổ trưởng

Tổ Lý –Hóa - CN

 

5

Nguyễn Văn Kiên

Tổ trưởng

Tổ Sinh – Tin – TD

 

6

Nguyễn Văn Bắc

Tổ trưởng

Tổ Văn phòng

 

7

Nguyễn Quốc Khánh

Tổ phó

Tổ Toán

 

8

Luân Thị Bắc

Tổ phó

Tổ Văn - GDCD

 

9

Vũ Khắc Doanh

Tổ phó

Tổ Sử - Địa - NN

 

10

Đinh Công Trịnh

Tổ phó

Tổ Lý –Hóa - CN

 

11

Hà Thị Kiều Anh

Tổ phó

Tổ Sinh – Tin – TD

 

12

Nguyễn Thị Trà Giang            

Tổ phó

Tổ Văn phòng

 

Ấn định danh sách gồm 12 người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GD-ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT BẮC SƠN

 

Số: ....../BC-THPTBS

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 

 

Phổ Yên, ngµy  20 th¸ng 09 n¨m 2020

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIÊN CHẾ

TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM 01/09/2020

 

 1. Biên chế được giao : 59  biên chế ; 12 biên chế khoán.
 2. Số học sinh:  1.124            Số lớp: 27
 3. Tổng số lao động đang sử dụng: 72

Trong đó:

a. Biên chế: 59 người

- Giáo viên: 53 người ( trong đó: V07.05.14: 15 người ; V07.05.15: 38 người)

- Nhân viên: 04 người

- Cán bộ quản lý: 02 người

 1. Hợp đồng: 10 người ( gồm 05 giáo viên +01 nhân viên y tế + 03 hợp đồng bảo vệ + 1 HĐ lao công lao công).
 1. Số giáo viên đi học: 04 người ( Tiến sĩ: 01 người; Quản lý nhà nước: 03 người)
 2. Trình độ đào tạo của giáo viên:

Đạt chuẩn: 53/53=100%

Trên chuẩn: 17/53 = 32.07%

 1. Trình độ đào tạo của nhân viên: Đạt chuẩn 4/4=100%
 • Kế toán( 06.031): 01 người
 • Văn thư – TQ (01.005): 01người
 • Thư viện (V08.05.15) : 01người
 • TBTN (13.095): 01người

          Người lập báo cáo                                                        Thủ trưởng đơn vị                                                   

 

 

        Triệu Thị Thu Hồng                                                        Ngô Văn Dương

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Hôm qua : 13
Tháng 12 : 182
Năm 2021 : 14.797