Quyết định về việc công bố công khai giao dự toán chi NSNN năm 2021 (Đợt 2)

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT BẮC SƠN
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 24a/QĐ-THPTBS

Phổ Yên, ngày 05 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai giao dự toán chi NSNN năm 2021 (Đợt 2)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT BẮC SƠN

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 29/8/2018 của BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-SGDĐT Thái Nguyên ngày 29/01/2021;

Xét đề nghị của kế toán nhà trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu giao dự toán chi NSNN đợt 2 năm 2021 của Trường THPT Bắc Sơn tổng số tiền là: 5.590.000.000 đồng (Năm tỷ năm trăm chín mươi triệu đồng chẵn).  (Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Kế toán nhà trường và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Sở GD & ĐT Thái Nguyên

- Lưu :VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Ngô Văn Dương

 

 

Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/ 9/ 2018 của BTC

  

  Đơn vị: Trường THPT Bắc Sơn

   

 Chương: 422

   

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

  

(Kèm theo Quyết định số 24a/QĐ-THPTBS ngày 05/02/2021 của Trường THPT Bắc Sơn )

  
  

Đvt: Triệu đồng

  

Số
TT

Nội dung

Dự toán được giao

  

1

2

3

  

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

  

I

 Số thu phí, lệ phí

 

  

1

Lệ phí

 

  

2

Phí

 

  

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

 

  

1

Chi sự nghiệp………………….

 

  

a

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

  

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

  

2

Chi quản lý hành chính

 

  

a

 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

  

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

  

III

 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

 

  

1

Lệ phí

 

  

2

Phí

 

  

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

5.590

  

I

Nguồn ngân sách trong nước

5.590

  

1

Chi quản lý hành chính

 

  

1.1

 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

  

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

  

2

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

 

  

2.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

 

  

2.2

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

  

2.3

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

  

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

5.590

  

3.1

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.973

  

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

1.617

  
 

                                                                         Ngày 05 tháng 02 năm 2021

  
 

                                                                       Hiệu trưởng

  
     
     
     
 

                                                                       Ngô Văn Dương

  
  
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Hôm qua : 13
Tháng 12 : 184
Năm 2021 : 14.799