Đề kiểm tra học kì ii năm học 2011 – 2012 môn: hóa học khối 11

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT BẮC SƠN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011 – 2012

MÔN: HÓA HỌC KHỐI 11

Thời gian làm bài: 45’, không kể thời gian giao đề

 

Mã đề: 001

 

 

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Chọn A hoặc B, C, D cho câu trả lời đúng

 Câu 1. Khi cho metan tác dụng với khí clo (điều kiện đầy đủ) theo tỉ lệ 1:3, sau phản ứng sản phẩm thu được làA. CH3Cl.     B. CH2Cl2.      C. CHCl3.       D. CCl4.                     

 Câu 2. Ứng với CTPT C4H8 có bao nhiêu anken đồng phân cấu tạo ?

       A. 2.                                  B.  3.                              C. 4.                                D.  5.       

 Câu 3. Có ba chất lỏng riêng biệt: Ancol etylic, glixerol và phenol. Dùng hóa chất nào sau đây để phân biệt ba chất lỏng đó

       A. Na và dung dịch brom.                                     B. dung dịch NaOH và Cu(OH)2.                     

       C. Na và Cu(OH)2.                                                 D. dung dịch brom và Cu(OH)2.           

Câu 4. Ancol X bị oxi hóa không hoàn toàn tạo thành xeton. Đặc điểm cấu tạo của X là

       A. ancol no, đơn chức.   B. ancol bậc I.              C. ancol bậc II.             D. ancol bậc III.

Câu 5. Để điều chế khí axetilen trong phòng thí nghiệm, người ta tiến hành  

A. cho canxi cacbua tác dụng với nước.           B. đun nóng metan ở 15000C và làm lạnh nhanh.   C. tiến hành tách hiđro từ khí etilen.                                      D. cho cacbon tác dụng với hiđro.

 Câu 6. Chất  có tên là

       A. 2-metyl phenol.          B. 3-metyl phenol.      C. 4-metyl phenol.      D. 5-metyl phenol.

Câu 7. Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất ?

       A. Metan.                         B. Etan.                         C. Butan.                       D. Pentan.

 Câu 8. Để phân biệt C2H6, C2H4, C2H2. Người ta có thể dùng dung dịch

       A. AgNO3/NH3 và Br2.    B. AgNO3/NH3.            C. HCl.                           D. NaOH.        

 Câu 9. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp hai ankan đồng đẳng kế tiếp nhau thu được 8,8 g CO2 và 4,608 g H2O. CTPT của hai ankan đó là ?

       A. CH4 và C2H6.              B. C2H6 và C3H8.          C. C3H8 và C4H10.         D. C4H10 và C5H12.      

 Câu 10. Khối lượng kim loại natri cần phải lấy để tác dụng đủ với 60 g C2H5OH là

       A. 25 (g).                          B. 30 (g).                       C. 40 (g).                               D. 45 (g).          

 Câu 11. Chất nào không tác dụng với dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3

       A. etin.                              B. but-1-in.                   C.  propin.                     D. but-2-in.

 Câu 12. Trong phòng thí nghiệm, để điều chế metan người ta sử dụng

       A. CaCO3, CH3COONa, đèn cồn.                         B. HCOONa, NaOH, CaO, đèn cồn.                              C. CH3COONa, NaOH, CaO, đèn cồn.                            D. Na2CO3, NaOH, CaO, đèn cồn.                 Câu 13. Ứng với CTPT C4H6 có bao nhiêu ankin đồng phân của nhau ?

       A. 2.                                  B. 3.                                         C. 4.                                D. 5.

Câu 14. Cho propen tác dụng với HCl, sản phẩm chính của phản ứng là

       A. CH3-CH2-CH2Cl.        B. CH3-CHCl-CH3.      C. CH2Cl-CHCl-CH3.   D. CHCl2-CH2-CH2Cl.

Câu 15. Hiện tượng xảy ra khi đun nóng toluen với dung dịch thuốc tím là:

       A. dung dịch thuốc tím bị nhạt màu dần, có kết tủa màu trắng.                

       B. dung dịch thuốc tím bị nhạt màu dần, có kết tủa màu xanh.                                                    

       C. dung dịch thuốc tím bị nhạt màu dần, có kết tủa màu vàng.             

       D. dung dịch thuốc tím bị nhạt màu dần, có kết tủa màu nâu đen.

 Câu 16. Khi đốt cháy hoàn toàn anken thì

       A..                   B. .              C. .                D. .

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

            Câu 1. (2 điểm)  Viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hoá sau (ghi rõ điều                             kiện nếu có):

                       

Câu 2. (2 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 14,8 gam một ancol A no, đơn chức, mạch hở thu được 17,92 lít khí CO2 (đktc).

a) Tìm CTPT của A.

b) Viết CTCT có thể có và gọi tên các đồng phân có thể có của A.

          Câu 3. (2 điểm)

Cho 2,56 gam hỗn hợp X gồm etanol và phenol tác dụng với natri dư thu được 0,448 lít khí (đktc).           

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong X.

 

 

..............................................................................HẾT....................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT BẮC SƠN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011 – 2012

MÔN: HÓA HỌC KHỐI 11

Thời gian làm bài: 45’, không kể thời gian giao đề

  

Mã đề: 002

                         

 

 

 I. TRẮC NGHIỆM:(4 điểm) Chọn A hoặc B, C, D cho câu trả lời đúng

Câu 1. Khi đốt cháy hoàn toàn anken thì

       A. .                  B. .              C. .                D. .          

 Câu 2. Hiện tượng gì khi đun nóng toluen với dung dịch thuốc tím

       A. dung dịch thuốc tím bị nhạt màu dần, kết tủa màu xanh.                     

       B. dung dịch thuốc tím bị nhạt màu dần, kết tủa màu trắng.                                                          

       C. dung dịch thuốc tím bị nhạt màu dần, kết tủa màu nâu đen.            

       D. dung dịch thuốc tím bị nhạt màu dần, kết tủa màu vàng.                  

 Câu 3. Cho propen tác dụng với HCl, sản phẩm chính của phản ứng là

A. CH3-CH2-CH2Cl.   B. CH3-CHCl-CH3.    C. CH2Cl-CHCl-CH3.       D. CHCl2-CH2-CH2Cl.

Câu 4. Trong phòng thí nghiệm, để điều chế metan người ta sử dụng

       A. Na2CO3, NaOH, CaO, đèn cồn.                       B. HCOONa, NaOH, CaO, đèn cồn.                              C. CaCO3, CH3COONa, đèn cồn.                                     D. CH3COONa, NaOH, CaO, đèn cồn. 

Câu 5. Ứng với CTPT C4H6 có bao nhiêu ankin đồng phân của nhau ?

       A. 2.                                  B. 3.                                         C. 4.                                D. 5.

 Câu 6. Chất nào không tác dụng với dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3

       A. etin.                              B. but-1-in.                   C.  propin.                     D. but-2-in.

Câu 7. Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất ?

       A. Pentan.                         B. Butan.                       C. Etan.                          D. Metan.

 Câu 8. Khối lượng kim loại natri cần phải lấy để tác dụng đủ với 60 g C2H5OH là

       A. 45 (g).                          B. 40 (g).                       C. 30 (g).                               D. 25 (g).         

 Câu 9. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp hai ankan đồng đẳng kế tiếp nhau thu được 8,8 g CO2 và 4,608 g H2O. CTPT của hai ankan đó là ?

       A. C3H8 và C4H10.           B. CH4 và C2H6.           C. C2H6 và C3H8.          D. C4H10 và C5H12.      

 Câu 10. Để phân biệt C2H6, C2H4, C2H2. Người ta có thể dùng dung dịch

A. AgNO3/NH3.             B. NaOH.        C. HCl.           D. AgNO3/NH3 và Br2.

 Câu 11. Chất  có tên là

       A. 5-metyl phenol.          B. 4-metyl phenol.      C. 3-metyl phenol.      D. 2-metyl phenol.

 Câu 12. Ancol X bị oxi hóa không hoàn toàn tạo thành xeton. Đặc điểm cấu tạo của X là

       A. ancol bậc III.               B. ancol bậc II.             C. ancol bậc I.               D. ancol no, đơn chức.             Câu 13. Để điều chế khí axetilen trong phòng thí nghiệm, người ta tiến hành  

A. tiến hành tách hiđro từ khí etilen.           B. đun nóng metan ở 15000C và làm lạnh nhanh.        C. cho canxi cacbua tác dụng với nước.                                D. cho cacbon tác dụng với hiđro.

Câu 14. Có ba chất lỏng riêng biệt: Ancol etylic, glixerol và phenol. Dùng hóa chất nào sau đây để phân biệt ba chất lỏng đó

       A. dung dịch brom và Cu(OH)2.                          B. dung dịch NaOH và Cu(OH)2.                     

       C. Na và Cu(OH)2.                                                 D. Na và dung dịch brom.

Câu 15. Ứng với CTPT C4H8 có bao nhiêu anken đồng phân cấu tạo ?

       A. 2.                                  B.  3.                              C. 4.                                D.  5.

 Câu 16. Khi cho metan tác dụng với khí clo (điều kiện đầy đủ) theo tỉ lệ 1:3, sau phản ứng sản phẩm thu được làA. CH3Cl.                    B. CCl4.                         C. CH2Cl2.                     D. CHCl3.

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

            Câu 1. (1 điểm) Viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hoá sau (ghi rõ điều                              kiện nếu có):

                                                                      

Câu 2. (2 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 12,95 gam một ancol X no, đơn chức, mạch hở thu được 15,68 lít khí CO2 (đktc).

a) Tìm CTPT của X.

b) Viết CTCT có thể có và gọi tên X.

           Câu 3. (2 điểm)

Cho 3,32 gam hỗn hợp A gồm etanol và propan-1-ol tác dụng với natri dư thu được 0,672 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong A.

..............................................................................HẾT....................................................................

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT BẮC SƠN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011 – 2012

MÔN: HÓA HỌC KHỐI 11

Thời gian làm bài: 45’, không kể thời gian giao đề

 

                         

Mã đề: 003

 

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Chọn A hoặc B, C, D cho câu trả lời đúng

 Câu 1. Khi cho metan tác dụng với khí clo (điều kiện đầy đủ) theo tỉ lệ 1:3, sau phản ứng sản phẩm thu được làA. CH3Cl.      B. CH2Cl2.      C. CHCl3.       D. CCl4.                     

 Câu 2. Ứng với CTPT C4H8 có bao nhiêu anken đồng phân cấu tạo ?

       A. 2.                                  B.  3.                              C. 4.                                D.  5.       

 Câu 3. Có ba chất lỏng riêng biệt: Ancol etylic, glixerol và phenol. Dùng hóa chất nào sau đây để phân biệt ba chất lỏng đó

       A. Na và dung dịch brom.                                     B. dung dịch NaOH và Cu(OH)2.                     

       C. Na và Cu(OH)2.                                                 D. dung dịch brom và Cu(OH)2.           

Câu 4. Ancol X bị oxi hóa không hoàn toàn tạo thành xeton. Đặc điểm cấu tạo của X là

       A. ancol no, đơn chức.   B. ancol bậc I.              C. ancol bậc II.             D. ancol bậc III.

Câu 5. Để điều chế khí axetilen trong phòng thí nghiệm, người ta tiến hành  

A. cho canxi cacbua tác dụng với nước.           B. đun nóng metan ở 15000C và làm lạnh nhanh.   C. tiến hành tách hiđro từ khí etilen.                                      D. cho cacbon tác dụng với hiđro.

 Câu 6. Chất  có tên là

       A. 2-metyl phenol.          B. 3-metyl phenol.      C. 4-metyl phenol.      D. 5-metyl phenol.

Câu 7. Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất ?

       A. Metan.                         B. Etan.                         C. Butan.                       D. Pentan.

 Câu 8. Để phân biệt C2H6, C2H4, C2H2. Người ta có thể dùng dung dịch

       A. AgNO3/NH3 và Br2.    B. AgNO3/NH3.            C. HCl.                           D. NaOH.       

 Câu 9. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp hai ankan đồng đẳng kế tiếp nhau thu được 8,8 g CO2 và 4,608 g H2O. CTPT của hai ankan đó là ?

       A. CH4 và C2H6.              B. C2H6 và C3H8.          C. C3H8 và C4H10.         D. C4H10 và C5H12.      

 Câu 10. Khối lượng kim loại natri cần phải lấy để tác dụng đủ với 60 g C2H5OH là

       A. 25 (g).                          B. 30 (g).                       C. 40 (g).                               D. 45 (g).          

 Câu 11. Chất nào không tác dụng với dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3

       A. etin.                              B. but-1-in.                   C.  propin.                     D. but-2-in.

 Câu 12. Trong phòng thí nghiệm, để điều chế metan người ta sử dụng

       A. CaCO3, CH3COONa, đèn cồn.                         B. HCOONa, NaOH, CaO, đèn cồn.                              C. CH3COONa, NaOH, CaO, đèn cồn.                            D. Na2CO3, NaOH, CaO, đèn cồn.                 Câu 13. Ứng với CTPT C4H6 có bao nhiêu ankin đồng phân của nhau ?

       A. 2.                                  B. 3.                                         C. 4.                                D. 5.

Câu 14. Cho propen tác dụng với HCl, sản phẩm chính của phản ứng là

A. CH3-CH2-CH2Cl.    B. CH3-CHCl-CH3.   C. CH2Cl-CHCl-CH3.     D. CHCl2-CH2-CH2Cl.

Câu 15. Hiện tượng gì khi đun nóng toluen với dung dịch thuốc tím

       A. dung dịch thuốc tím bị nhạt màu dần, kết tủa màu trắng.                     

       B. dung dịch thuốc tím bị nhạt màu dần, kết tủa màu xanh.                                                         

       C. dung dịch thuốc tím bị nhạt màu dần, kết tủa màu vàng.                  

       D. dung dịch thuốc tím bị nhạt màu dần, kết tủa màu nâu đen.

 Câu 16. Khi đốt cháy hoàn toàn anken thì

       A..                   B. .              C. .                D. .

 

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

            Câu 1. (2 điểm) Viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hoá sau (ghi rõ điều                                          kiện nếu có):

                       

Câu 2. (2 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 14,8 gam một ancol A no, đơn chức, mạch hở thu được 17,92 lít khí CO2 (đktc).

a) Tìm CTPT của A.

b) Viết CTCT có thể có và gọi tên A.

           Câu 3. (2 điểm)

Cho 2,56 gam hỗn hợp X gồm etanol và phenol tác dụng với natri dư thu được 0,448 lít khí (đktc).           

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong X.

 

 

..............................................................................HẾT....................................................................

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT BẮC SƠN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011 – 2012

MÔN: HÓA HỌC KHỐI 11

Thời gian làm bài: 45’, không kể thời gian giao đề

 

Mã đề: 004

                         

 

 

 

I. TRẮC NGHIỆM:(4 điểm) Chọn A hoặc B, C, D cho câu trả lời đúng

Câu 1. Khi đốt cháy hoàn toàn anken thì

       A. .                  B. .              C. .                D. .          

 Câu 2. Hiện tượng gì khi đun nóng toluen với dung dịch thuốc tím

       A. dung dịch thuốc tím bị nhạt màu dần, kết tủa màu xanh.                     

       B. dung dịch thuốc tím bị nhạt màu dần, kết tủa màu trắng.                                                         

       C. dung dịch thuốc tím bị nhạt màu dần, kết tủa màu nâu đen.            

       D. dung dịch thuốc tím bị nhạt màu dần, kết tủa màu vàng.                  

 Câu 3. Cho propen tác dụng với HCl, sản phẩm chính của phản ứng là

A. CH3-CH2-CH2Cl. B. CH3-CHCl-CH3.C. CH2Cl-CHCl-CH3.   D. CHCl2-CH2-CH2Cl.

Câu 4. Trong phòng thí nghiệm, để điều chế metan người ta sử dụng

       A. Na2CO3, NaOH, CaO, đèn cồn.                       B. HCOONa, NaOH, CaO, đèn cồn.                              C. CaCO3, CH3COONa, đèn cồn.                                     D. CH3COONa, NaOH, CaO, đèn cồn. 

Câu 5. Ứng với CTPT C4H6 có bao nhiêu ankin đồng phân của nhau ?

       A. 2.                                  B. 3.                                         C. 4.                                D. 5.

 Câu 6. Chất nào không tác dụng với dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3

       A. etin.                              B. but-1-in.                   C.  propin.                     D. but-2-in.

Câu 7. Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất ?

       A. Pentan.                         B. Butan.                       C. Etan.                          D. Metan.

 Câu 8. Khối lượng kim loại natri cần phải lấy để tác dụng đủ với 60 g C2H5OH là

       A. 45 (g).                          B. 40 (g).                       C. 30 (g).                               D. 25 (g).         

 Câu 9. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp hai ankan đồng đẳng kế tiếp nhau thu được 8,8 g CO2 và 4,608 g H2O. CTPT của hai ankan đó là ?

       A. C3H8 và C4H10.           B. CH4 và C2H6.           C. C2H6 và C3H8.          D. C4H10 và C5H12.      

 Câu 10. Để phân biệt C2H6, C2H4, C2H2. Người ta có thể dùng dung dịch

A. AgNO3/NH3.     B. NaOH.                                        C. HCl.      D. AgNO3/NH3 và Br2.

Câu 11. Chất  có tên là

       A. 5-metyl phenol.          B. 4-metyl phenol.      C. 3-metyl phenol.      D. 2-metyl phenol.

 Câu 12. Ancol X bị oxi hóa không hoàn toàn tạo thành xeton. Đặc điểm cấu tạo của X là

       A. ancol bậc III.               B. ancol bậc II.             C. ancol bậc I.               D. ancol no, đơn chức.             Câu 13. Để điều chế khí axetilen trong phòng thí nghiệm, người ta tiến hành  

A. tiến hành tách hiđro từ khí etilen.           B. đun nóng metan ở 15000C và làm lạnh nhanh.        C. cho canxi cacbua tác dụng với nước.                                D. cho cacbon tác dụng với hiđro.

Câu 14. Có ba chất lỏng riêng biệt: Ancol etylic, glixerol và phenol. Dùng hóa chất nào sau đây để phân biệt ba chất lỏng đó

       A. Dung dịch brom và Cu(OH)2.                         B. Dung dịch NaOH và Cu(OH)2.                     

       C. Na và Cu(OH)2.                                                 D. Na và dung dịch brom.

Câu 15. Ứng với CTPT C4H8 có bao nhiêu anken đồng phân cấu tạo ?

       A. 2.                                  B.  3.                              C. 4.                                D.  5.

 Câu 16. Khi cho metan tác dụng với khí clo (điều kiện đầy đủ) theo tỉ lệ 1:3, sau phản ứng sản phẩm thu được là

       A. CH3Cl.                         B. CCl4.                         C. CH2Cl2.                     D. CHCl3.

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

            Câu 1. (1 điểm) Viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hoá sau (ghi rõ điều                                          kiện nếu có) :

                                                                      

Câu 2. (2 điểm)  Đốt cháy hoàn toàn 12,95 gam một ancol X no, đơn chức, mạch hở thu được 15,68 lít khí CO2 (đktc).

a) Tìm CTPT của X.

b) Viết CTCT có thể có và gọi tên X.

 

           Câu 3. (2 điểm)

Cho 3,32 gam hỗn hợp A gồm etanol và propan-1-ol tác dụng với natri dư thu được 0,672 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong A.

 

 

..............................................................................HẾT....................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: thptbacson.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Hôm qua : 13
Tháng 12 : 184
Năm 2021 : 14.799